Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten
< Vorige pagina

Actievoorwaarden

Algemeen
Deze Actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie Airco Check (“Actie”) van Renault Nederland N.V. (“Renault”) gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. Deze actie vindt plaats ter promotie van een reiniging van de airco en een servicebeurt aan de airco.

De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.renault.nl/actievoorwaarden en www.renault.nl/pathe . Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.


1. Actieperiode

1.1. Deelname aan de Actie is mogelijk van maandag 1 maart 2021 en met maandag 31 mei 2021 ("Actieperiode").


2. Deelname aan de Actie

2.1. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in de Actieperiode een Airco Reiniging en/of een Airco Servicebeurt bij een erkende Renault-dealer in Nederland heeft laten uitvoeren en om die reden een voucher met een code ('Code') heeft ontvangen. Let op, er is een beperkte hoeveelheid vouchers met code beschikbaar. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Op=op. Deelname aan de Actie is vrijwillig.

2.2. De voucher met Code is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

2.3. Deelnemers kunnen de Code verzilveren van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 door op de actiewebsite www.renault.nl/pathe de gevraagde gegevens in te vullen. Na op ‘Bevestigen’ te hebben geklikt, ontvangt de deelnemer binnen vijftien (15) minuten naar keuze een e-voucher met een Pathé Thuis code of Pathé Midweek code per e-mail.

2.4. De Pathé Thuis code of Pathé Midweek code kan worden ingewisseld tot en met 31 mei 2022, waarna de code komt te vervallen.

2.5. De ontvangen Pathé Thuis code of Pathé Midweek code is niet inwisselbaar voor geld en is persoonsgebonden. De code mag niet verkocht worden (en bij constatering kan de code ongeldig worden verklaard). De ontvangen Pathé Thuis code of Pathé Midweek code is niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten.

2.6. De Pathé voucher voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de e-voucher met de Pathé Thuis code of Midweek code. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.pathe.nl/voorwaarden en zijn ook terug te vinden in de bevestigingse-mail.

2.7. Aanvullende informatie gebruik Pathé Thuis code:
- De code kan worden ingewisseld via http://pathe-thuis.nl/kado .
- De code geeft recht op het huren van 1 film uit de Pathé Thuis filmaanbod.
- De code kan eenmalig worden ingewisseld.
- Na het starten van de film is deze nog 48 uur lang beschikbaar.
- Het filmaanbod kan wisselen.

2.8. Aanvullende informatie gebruik Pathé Midweek code:
- De code kan worden ingeleverd voor één reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop in Nederland.
- De code is geldig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag met uitzondering van erkende feestdagen en de kerstvakantie.
- Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D) kan een toeslag gelden, die voor eigen rekening van de deelnemer is. Kijk hiervoor op www.pathe.nl .
- De code is niet geldig bij premières, evenementen en/of speciale voorstellingen.
- De Pathé Bezoekersvoorwaarden van toepassing, die zijn na te lezen op www.pathe.nl/voorwaarden .
- De unieke code is slechts éénmaal te gebruiken, via de website, de Pathé app of in een Pathé loket in de bioscoop.
- Pathé mag ervan uitgaan dat degene die gebruik maakt van de code ook de rechthebbende is.

2.9. De deelnemer dient zich bij een bioscoopbezoek te houden de richtlijnen en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen rondom COVID-19 van Pathé en de (lokale), zoals het dragen van mondkapjes en/of afstandsmaatregelen, na te lezen op de website van het RIVM ( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ).


3. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.1. Noch Renault, noch Touch en/of hun vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de diensten van Pathé en de deelnemende Pathé bioscopen garanderen. In de onverhoopte situatie dat vanwege de maatregelen rondom COVID-19 geen publiek is toegestaan in de bioscoopzaal, of slechts een beperkt publiek, dan zal Renault in overleg met Pathé onderzoeken of er een oplossing mogelijk is. Indien geen oplossing wordt gevonden, vervalt de code.

3.2. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is Renault niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Renault georganiseerde Actie. Renault is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

3.3. Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.

3.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid van Renault gelden eveneens voor medewerkers van Renault, alsmede door Renault ingeschakeld (hulp)personeel en door Renault ingeschakelde derden.


4. Privacy en persoonsgegevens

4.1. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

4.2. Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de (persoons)gegevens in het kader van de Actie. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Renault. In de privacy verklaring is te lezen hoe Renault met jouw persoonsgegevens omgaat. De privacyverklaring vind je via: https://www.renault.nl/bescherming-persoonsgegevens.html .

4.3. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren, uitvoeren en promoten van de Actie.

4.4. Renault verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partijen die diensten voor Renault verricht in het kader van de Actie, e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Voor de organisatie en uitvoering van deze Actie maakt Renault gebruik van de diensten van Touch Promotions B.V., gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht. Direct na gebruik zullen de derde partijen de persoonsgegevens verwijderen en vernietigen. Renault verplicht haar dienstverleners om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door Renault in Nederland.

4.5. Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen. Renault mag na deelname de deelnemer e-mailberichten sturen gerelateerd aan de Actie.

4.6. In afwijking van het bovenstaande zullen de persoonsgegevens van de deelnemers een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van de Actie.

4.7. De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen. De deelnemer kan een dergelijk verzoek doen via het postadres van Renault, postbus 75784, 1118 ZX Schiphol of via contact-klant@renault.nl .


5. Slotbepalingen

5.1. Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en/of informatie te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers. Renault zal een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden op de website www.renault.nl/pathe plaatsen. Indien de algemene voorwaarden van Pathé veranderen, wordt dit geplaatst op www.pathe.nl/voorwaarden .

5.2. Renault heeft het recht een deelnemer van deze Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer (i) onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, (ii) op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, of (iii) anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

5.3. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen met betrekking tot de Actie zijn eigendom van Renault. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renault. Foto's en/of afbeeldingen van Pathé Thuis of Pathé Midweek, of van films, dienen enkel ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5.4. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en des trekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

5.5. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.

5.6. Voor zover toegestaan onder dwingend (consumenten)recht is op deze Actie Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

5.7. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen deelnemers contact opnemen met de Helpdesk Renault Airco Check via telefoonnummer 010-2043034 of per e-mail via contact@renault-aircocheck.nl .

5.8. Voor overige vragen of vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen deelnemers contact opnemen met Renault via telefoonnummer 0800-0303 of per e mail via klantenservice@renault.nl . Renault streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. De deelnemer ontvangt telefonisch of schriftelijk reactie met eventueel en uitsluitend ter beoordeling van Renault een voorstel om de klacht op te lossen.


Versie: 4 februari 2021